De studentenpagina van stichting HBU is er voor de huidige Honours studenten maar ook voor toekomstige Honours studenten. Deze pagina bevat naast praktische informatie over de inhoud van het Honours programma (HP) van Biomedische Wetenschappen (BMW) ook ervaringen van huidige Honours studenten en Honours Alumni. Meer informatie over het Honours programma van Biomedische Wetenschappen is te vinden in de studiegids van BMW en op de BMW Honours pagina van de Universiteit Utrecht (http://students.uu.nl/gnk/bmw/onderwijs/honours).

 

Honours Programma

Wat is het Honours programma van Biomedische Wetenschappen? Het BMW Honours programma  is voor studenten die naast hun bachelor meer uitdaging zoeken en zich verder willen verdiepen in de biomedische wereld. Het programma duurt twee jaar en start in het 2e studiejaar van de bachelor. Binnen deze twee jaar vergaart een student die het Honours programma afsluit in totaal 45 extra studiepunten (EC: european credit) bovenop de 180 studiepunten die hij of zij behaalt bij het afronden van de bachelor BMW. Tijdens het Honours programma werkt een student individueel aan projecten, maar er zijn ook groepsactiviteiten. Het HP-BMW bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  • Groepsbijeenkomsten (7,5EC)
  • Buitenlandse reis
  • Individueel Honours project (15EC)
  • Eigen invulling (22,5EC)

 

Hieronder worden de bovenstaande componenten van het Honours programma toegelicht.

 

Groepsbijeenkomsten

Maandelijks komt een Honours student met de andere HP studenten van haar jaargang samen tijdens een vergadering. Vanuit de studie BMW is er voor elke HP jaarlaag een begeleider aangesteld die aanwezig is bij de groepsbijeenkomsten. 

 

Tijdens de vergadering wordt er uit de studenten een voorzitter en een notulist gekozen. Vaak is er door de studenten een ‘Journal Club’ voorbereid waarbij een wetenschappelijk artikel gepresenteerd en besproken wordt. Verder is er tijdens de groepsbijeenkomsten ook tijd en aandacht voor de voortgang van het individueel Honours project van elke HP student. Soms worden er tijdens de bijeenkomsten onderzoekers uitgenodigd die over hun werk vertellen of maken de Honours studenten een uitstapje naar een lab.

 

One Health

‘One Heath’ is een niveau 3 cursus in de 4e periode van het 2e jaar van de BMW bachelor. BMW biedt deze cursus met name aan voor Honours studenten van Biomedische Wetenschappen, farmacie en diergeneeskunde. Maar ook de Honours studenten van studies als rechten en economie worden aangemoedigd om deze cursus te volgen. Het is dus een multidisciplinaire cursus waarbij de Honours studenten samenwerken met studenten van andere studies en kijken naar de gezondheid van mens, dier en milieu. HBU vroeg HP student Joris Hageman naar zijn ervaring met het vak One Health:

 

"One Health is een vak dat heel anders is dan de meeste vakken. Colleges worden niet gegeven in de grote collegezalen, maar in kleine zaaltjes. Hierdoor wordt de drempel tot discussies over de verhalen veel lager. Ook het feit dat vooral Honours studenten deelnemen aan de cursus zorgt dat er veel discussie over de onderwerpen ontstaat. Studenten worden uitgedaagd om meer mee te denken. One Health gaat voor een groot deel over zoönoses: ziektes die overdraagbaar zijn van dier op mens. Een voorbeeld hiervan, dat veel in het nieuws is geweest, is Ebola. Tijdens het vak wordt onder andere besproken hoe het kan dat dit virus slechts een paar jaar geleden uitbrak, terwijl het al decennia bestaat. Hierbij worden niet alleen biomedische aspecten behandeld, maar vooral ook de impact die een ziekte kan hebben op de wereld en de regels en reglementen die voor uitbraken bestaan. Een ander voorbeeld van een onderwerp dat aan bod komt is antibioticaresistentie. Hoe kan het dat bacteriën steeds resistenter worden? Wat zijn hier de gevolgen van? Hoe kunnen we hier iets tegen doen? Bij One Health hoort geen tentamen. Het cijfer wordt bepaald door het projectonderwijs (vergelijkbaar met project 1 en 2) dat in de laatste paar weken van de cursus plaatsvindt."

De cursus ‘One Health’ is een optioneel onderdeel van het Honours Programma en de Honours studenten verdienen 7,5 studiepunten voor het succesvol afronden van deze cursus. Voor meer informatie over de cursus ‘One Health’ wordt hier verwezen naar de studiegids van de opleiding Biomedische Wetenschappen. 

 

Buitenlandse Reis

De HP studenten gaan elk jaar van het twee jaar durende programma op buitenlandse reis. Deze reizen worden georganiseerd door de HP studenten. Tijdens de reis worden labs van biomedische bedrijven, universiteiten en andere instituten bezocht. Maar er is ook tijd voor culturele activiteiten en studentenactiviteiten. Het is verplicht om mee te gaan met ten minste 1 van de 2 buitenlandse reizen. 

 

Individueel Honours Project

Een groot onderdeel van het Honours programma is het individueel Honours project. Dit onderdeel is 15 studiepunten waard en wordt grotendeels zelfstandig uitgevoerd. Voor het individueel Honours project wordt ongeveer 400 uur gerekend. Dit komt overeen met de tijd die een gemiddelde student aan twee BMW cursussen (2x 7,5EC) besteed. Hoe de student deze tijd indeelt is geheel aan de student zelf. Zo kan je er voor kiezen om een aantal weken stage te lopen bij een lab in de zomervakantie of juist over een lange tijd thuis werken aan een schrijfopdracht. De HP student heeft veel vrijheid bij het invullen van dit project en kiest zelf onderwerp en begeleider. Op deze pagina zijn ook een aantal voorbeelden van individuele Honours projecten te vinden.

 

Eigen Invulling

Naast bovenstaande onderdelen staan ook 15 studiepunten van de 45 Honours studiepunten gereserveerd voor eigen invulling. Deze punten kunnen behaald worden door een BMW cursus om te dopen tot ‘Honours cursus’. Dit betekent dat de Honours student met de cursuscoördinator van de betreffende BMW cursus overlegt over het uitvoeren van een extra opdracht die aansluit op de BMW cursus. Bij de 7,5 studiepunten die de HP student dan behaalt bij het afronden van het vak verdient de student ook 7,5 studiepunt voor het Honours programma. 

 

Sinds studiejaar 2014-2015 is er in de het 3e blok van het 1e jaar van BMW de mogelijkheid om de cursus ‘Oriëntatie Honours Programma’ te volgen. Dit is een niveau 1 cursus waar een student kennis kan maken met het Honours programma van BMW. De student voert onder begeleiding een klein individueel project uit en neemt deel aan groepsbijeenkomsten met andere cursusgenoten. De 7,5 studiepunten die je als student verkrijgt bij het afronden van ‘Oriëntatie Honours Programma’ tellen ook voor ‘Eigen invulling’ bij het Honours programma.

 

Ervaringen van Honours Studenten

Stichting HBU vroeg een aantal Honours studenten en voormalig Honours studenten (alumni) of zij wat wilden vertellen over hun ervaring met het BMW-HP.

 

Honours Alumnus Sanne Boersma (HP student 2012-2014)

Mijn deelname aan het Honours Programma (HP) van de Bachelor opleiding BMW in Utrecht heeft mij veel opgeleverd. De maandelijkse meetings met (gast)sprekers, presentaties, Journal Clubs, en carrière discussies waren erg leuk en leerzaam. Bovendien stelde het individuele project mij in staat om te formuleren wat mij fascineert,;welke onderzoeksgebieden mij aanspreken; en welke vervolgopleiding daarbij het beste aansluit. Naast deze wetenschappelijke vaardigheden en inzichten, was het leuk en gezellig om met elkaar te discussiëren en uiteindelijk een excursie naar Oxford te organiseren. Onze groep HP studenten is een hechte groep geworden en gebleven. Hoewel we het HP hebben afgesloten, spreken we regelmatig af om wetenschap te bespreken en voor non-wetenschaps activiteiten (of non-nerd related activities, zoals we het genoemd hebben). Ik zou elke student die meer uit zijn of haar bachelor BMW wil halen, zeker willen aanraden om zich aan te melden voor het HP!

Huidig Honours Student Arthur van den Burg (HP student 2015-2017)
Voor mijn individuele project heb ik een tijdje meegelopen bij een immunologie onderzoeksgroep in het UMC Utrecht. Dit heeft mij de kans gegeven om laboratorium werk van een hele andere kant te leren kennen dan tijdens practica en te ervaren hoe onderzoek er in de praktijk aan toe gaat. Deze ervaring heeft mij veel nieuwe en verbeterde onderzoek vaardigheden opgeleverd en was voor mij een uitstekende manier om mij te verdiepen in mijn toekomstige Master keuze. Naast het individuele project en verdieping van vakken binnen biomedische wetenschappen (BMW) ligt er binnen het HP een grote nadruk op de sociale aspecten van het Honours programma (HP) en het werken in groepsverband. Zo zijn wij met beide BMW-HP groepen op studiereis naar Parijs geweest, waar we onze ogen uitkeken in verschillende onderzoekslaboratoria, kennis maakte met internationale jonge onderzoekers en aan den lijve ondervonden hoe enorm de onderzoekswereld wel niet is. Ook vullen wij zelf een groot deel van de maandelijkse bijeenkomsten in door het gezamenlijk organiseren van Journal Clubs, lezingen van interessante gastsprekers, presentaties van eigen projecten en excursies naar o.a. Genmab. Deelname aan het BMW-HP wordt voor mij dan ook gekenmerkt door een enorm hechte en gezellige groep gedreven medestudenten, het opdoen van essentiële wetenschappelijke vaardigheden en jezelf stimuleren om het beste uit je Bachelor en jezelf te halen. 

 

Solliciteren

Tegen het eind van het 1e jaar van BMW krijgen de studenten die de hoogste cijfers hebben gehaald tijdens het 1e jaar en daarmee tot de top 15% behoren een brief met een uitnodiging om te solliciteren voor het Honours programma. Mocht je deze brief niet ontvangen dan kan je nog steeds solliciteren! De sollicitatie voor het Honours Programma vindt plaats aan het eind van het 1e jaar van de bachelor. Sollicitanten leveren een CV en een motivatiebrief in waarna zij mogelijk uitgenodigd worden voor een gesprek. Op basis van de sollicitatiebrief, het cv en het gesprek met de student bepaalt de selectiecommissie van de opleiding BMW of een student geschikt is voor het Honours programma.